Nyomtatás 

A Budapesti Művelődési Központ működését meghatározó jogszabályok jegyzéke

Törvények:

2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint az egyes kulturális törvények módosításáról

2016. évi XCIII. törvény a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról

2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Kormányrendeletek:

717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről

304/2020. (VI.29.) Korm. rendelet a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről 

378/2017. (XII.11.) Korm. rendelet a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól

305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

319/2001. (XII.29.) Korm. rendelet a szomszédos országokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről

141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

Szakminisztériumi rendeletek:

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról

39/2017. (XII.29.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról

10/2010. (III. 11.) OKM rendelet a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról

32/2017. (XII.12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről

26/2016. (IX.8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

58/2015. (XII.30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

18/2003. (XII.10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről

Kormányhatározatok:

1037/2016. (II.9.) Korm. határozat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozata a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

Fővárosi rendeletek:

A Fővárosi Önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete és a mindenkori átmeneti finanszírozásról szóló rendelet és ezek végrehajtásáról szóló mindenkori rendelet

1/2020. (II.5.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról