Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Baracs Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Baracsi Népjóléti Intézmény magasabb vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 27.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év 2022. január 1-től 2026.december 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

 • Fejér megye, 2427 Baracs, Táncsics utca 27. .
 • Fejér megye, 2427 Baracs, Kossuth Lajos utca 11. .
 • Fejér megye, 2427 Baracs, Szabadság tér 8. .
 • Fejér megye, 2426 Baracs, Ady Endre utca 88. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető feladata a Baracsi Népjóléti Intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, alapdokumentumok folyamatos naprakészen tartása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Baracsi Polgármesteri Hivatallal való folyamatos együttműködés. Feladata a család- és gyermekjóléti szolgáltatásokkal, szociális alapellátásokkal, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel kapcsolatos feladatok ellátása, irányítása, a közművelpőédsi feladatok ellátása, Baracs lakosságának közművelődési tevékenységének biztosítása, népművelése, rendezvények, programok, ünnepségek előkészítésének, megszervezésének irányítása, az önkormányzati intézmények takarításának irányítása. Munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, Közművelődés vonatkozásában a 475/2020.(X.30.) Korm.rend. 6.§ (1) és 13.§ (1) , II.Család- és gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatosan a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete, III. Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel kapcsolatosan 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti végzettséggel, képesítéssel kell rendelkezni,

 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Cselekvőképes
 • Büntetlen előélet
 • 18. életévet betöltött személy
 • Magyar állampolgár


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai életrajz
 • A pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul az intézmény
 • A vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • Az iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata
 • A közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt
 • Nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez
 • Nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja
 • Amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várai Róbert polgármester nyújt, a 06 25 521 010-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Baracs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2427 Baracs, Táncsics utca 27. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3955/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
 • Személyesen: Várai Róbert, Fejér megye, 2427 Baracs, Táncsics utca 27. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.baracs.hu - 2021. szeptember 27.

Forrás: kozigallas.gov

 

Share
� Lakossági tartalom �

Keresés Doboz kibontása

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Társadalmi felelősségvállalás Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

Közadatkereső Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760