Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Jogszabálygyűjtemény a BMK gondozásábanA szolgáltatás az adott naptári napon hatályos valamennyi magyar jogszabály hatályos szövegét tartalmazza. Ezen kívül lehetőség van a hatályon kívül helyezett, valamint a még nem hatályos jogszabályok lekérdezésére is.

A jogszabálygyűjtemény biztosítja a jogszabályok kibocsátójára, évére és számára, valamint a címében és a szövegében történő keresés lehetőségét.

A szolgáltatás a továbbiakban a Nemzeti Jogszabálytár saját oldalán érhető el.

A közművelődési intézmények tevékenységi köreit szabályozó aktuális jogszabályok listáját itt tekintheti meg.

Utolsó módosítás: 2014. 07. 24.

ADÓK, ILLETÉKEK, JÁRULÉKOK ♦ ÁLLAM- ÉS MŰVELŐDÉSIGAZGATÁS,  ALAPJOGOK ♦ BEHOZATAL  ÉS  KIVITEL ♦ BÜNTETŐJOG  ÉS  SZABÁLYSÉRTÉS ♦ GAZDÁLKODÁS,  SZÁMVITEL,  PÉNZÜGY,  VÁMIRATKEZELÉS ♦ JELES NAPOK,  ÉVEK ♦ KÉPESÍTÉSI  ÉS  SZAKMAI  KÖVETELMÉNYEKKITÜNTETÉS ♦ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK, KEDVEZMÉNYEK  ÉS  SEGÉLYEKMÉDIA ♦ MUNKAÜGY,  BÉREZÉS ♦ MUNKA-  ÉS  EGÉSZSÉGVÉDELEMOKTATÁS, KÉPZÉS ♦ POLGÁRI JOGSTATISZTIKA ♦ SZERZŐI JOGOK,  DÍJAK,  SZERZŐDÉSEK  ♦ TÁMOGATÁS ♦TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉS ♦ TERÜLET-, VIDÉKFEJLESZTÉS ♦ TŰZVÉDELEM ♦ VAGYONVÉDELEM, RENDÉSZET
(A friss változások dőlt betűkkel szedve olvashatók.)

 

ADÓK, ILLETÉKEK, JÁRULÉKOK
1990. évi XCIII. tv. az illetékekről
1990. évi C. tv. a helyi adókról
1991. évi LXXXII. tv. a gépjárműadóról
1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról
1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról
1997. évi LXXX. tv. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
1997. évi LXXXI. tv. a társadalombiztosítási nyugellátásról
1997. évi LXXXII. tv. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról
1997. évi LXXXIII. tv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1998. évi LXVI. tv. az egészségügyi hozzájárulásról
2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről
2003. évi CXXVII. tv. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
2005. évi CXX. tv. az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról
2009. évi LXII. tv. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról
2010. évi XC. tv. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
202/1996. (XII.23.) Korm. r. az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. tv. végrehajtásáról
122/1997. (VII.17.) Korm. r. a készülék üzemben tartási díj beszedésének részletes szabályairól
168/1997. (X.6.) Korm. r. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló LXXXI. tv. végre-hajtásáról
195/1997. (XI.5.) Korm. r. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv. végrehajtásáról
217/1997. (XII.1.) Korm. r. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. végrehajtásáról
15/2010. (XII. 28.) NGM r. a közhasznú tevékenységet folytató személyt, szervezetet, továbbá a külföldi illetőségű adományozót és a tőle származó pénzbeni adomány kedvezményezettjét terhelő igazolási kötelezettségekről, valamint az általános forgalmi adó-visszatéríttetési kérelmek kötelező adattartalmáról és az utólagos általános forgalmi adó-visszatérítés egyes eljárási szabályairól
9002/2007. (SK 3.) KSH közlemény a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről kiadott TEÁOR’03 és TEÁOR’08 közötti fordítókulcsról

ÁLLAM- ÉS MŰVELŐDÉSIGAZGATÁS,  ALAPJOGOK
Magyarország Alaptörvénye
1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól
1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
2001. évi LXII. tv. a szomszédos államokban élő magyarokról
2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2004. évi I. tv. a sportról
2004. évi II. tv. a mozgóképről
2004. évi XXIX. tv. az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések
             megállapításáról
2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2006. évi XXXVIII. tv. a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetéséről
2007. évi CI. tv. a döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról
2008. évi VI. tv. a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről
2009. évi LXXVI. tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
2009. évi CXXII. tv. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
2010. évi CXXXI. tv. a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről
2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CCII. tv. Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról
2012. évi XXX. tv. a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
2013. évi CLXV. tv. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
20/1992. (I.28.) Korm. r. a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat és hatásköreiről
132/2000. (VII.14.) Korm. r. a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről
237/2001. (XII.10.) Korm. r. a nemzeti gyászról
173/2003. (X.28.) Korm. r. a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról
305/2005. (XII.25.) Korm. r. a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó
               részletes szabályokról
309/2006. (XII. 23.) Korm. r. a Balassi Intézet létrehozásáról
1/2007. (I. 9.) Korm. r. az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről
335/2007. (XII. 13.) Korm. r. a döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról
210/2009. (IX. 29.) Korm. r. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
239/2009. (X. 20.) Korm. r. a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
78/2010. (III. 25.) Korm. r. az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól
31/2011. (III. 17.) Korm. r. a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról
114/2013. (IV. 16.) Korm. r. a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról
554/2013. (XII. 31.) Korm. r. a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról
152/2014. (VI. 6.) Korm. r. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
78/2013. (XII. 16.) EMMI r. az „art” mozivá minősítés feltételeiről
18/2005. (XII. 27.) IHM r. a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
2/1999. (IX. 24.) ISM r. a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről
8/1996. (VII. 25.) MKM r. a Magyar Köztársaság címerének a művelődési és közoktatási miniszter ágazati irányítása alá tartozó kulturális intézmények általi használatáról
14/2010. (XII. 14.) KIM r. a külföldi magyar intézetekről
14/2001. (VII. 5.) NKÖM r. a könyvtári szakfelügyeletről
20/2002. (X. 4.) NKÖM r. a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról
12/2004. (V. 21.) NKÖM r. a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról
23/2005. (VIII.9.) NKÖM r. a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről
2/2010. (I. 14.) OKM r. a muzeális intézmények működési engedélyéről
10/2010. (III. 11.) OKM r. a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról
27/2009. (XII. 3.) SZMM r. a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól
2/2010. (III. 17.) OKM határozat az irányítása alatt működő költségvetési szervek besorolásáról

BEHOZATAL  ÉS  KIVITEL
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
14/2010. (XI. 25.) NEFMI r. a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről

BÜNTETŐJOG  ÉS  SZABÁLYSÉRTÉS
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
1998. évi XIX. tv. a büntetőeljárásról
2012. évi II. tv. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről1979. évi 5. tvr. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv.
             hatályba léptetéséről és végrehajtásáról
2012. évi C. tv. a Büntető Törvénykönyvről
186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét
               ellátó hatóságok általános kijelöléséről

GAZDÁLKODÁS,  SZÁMVITEL,  PÉNZÜGY,  VÁM
1996. évi XXV. tv. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
1996. évi. LVII. tv. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
2000. évi C. tv. a számvitelről
2003. évi CXXVI. tv. a közösségi vámjog végrehajtásáról
2008. évi III. tv. az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól
2009. évi CXV. tv. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
2011. évi CVIII. tv. a közbeszerzésekről
2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról
2011. évi CXCVI. tv. a nemzeti vagyonról
2013. évi CLXXVII. tv. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 
2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
224/2000. (XII.19.) Korm. r. a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
308/2004. (XI.13.) Korm. r. az európai zászló és az európai lobogó használatának részletes szabályairól
55/2005. (III.26.) Korm. r. a jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon felhasznált európai uniós forrásokból származó és a kapcsolódó állami támogatások
             behajtásának eljárási rendjéről
350/2011. (XII. 30.) Korm. r. a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
368/2011. (XII. 31.) Korm. r. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
370/2011. (XII. 31.) Korm. r. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
4/2013. (I. 11.) Korm. r. az államháztartás számviteléről
21/2012. (IV. 16.) KIM r. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról
36/2013. (IX. 13.) NGM r.az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról
38/2013. (IX. 19.) NGM r. az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról
68/2013. (XII. 29.) NGM r. a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
15/2004. (IV. 5.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól
18/2009. (VIII. 6.) MNB r. a pénzforgalom lebonyolításáról
2/2010. (I. 28.) MNB r. a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról
11/2011. (IX. 6.) MNB r. a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról
27/2014. (VII. 22.) MNB r. a jegybanki alapkamat mértékéről
A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek USA dollárra átszámított árfolyamairól (Magy. Közl. 2002/167.)
A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól (Hiv. Ért. 2014/33.)

IRATKEZELÉS
1995. évi LXVI. tv. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
335/2005. (XII.29.) Korm. r. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
27/2014. (IV. 18.) KIM r. a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

JELES NAPOK,  ÉVEK
január 19. = a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja – Az Országgyűlés 103/2013. (XII. 20.) OGY határozata a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról + 1137/2010. (VII. 1.) Korm. h. a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről
február 19 = a Magyar Ápolók Napja – 5/2014. (II. 7.) OGY h. a Magyar Ápolók Napjáról
február 25. = a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja – 1137/2010. (VII. 1.) Korm. h. a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének
és lebonyolításának rendjéről
március 15. = az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emlékére – Magyarország Alaptörvénye J) cikk (1) a)) + 1137/2010. (VII. 1.) Korm. h. a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről
március 23. = Magyar – Lengyel Barátság Napja – 17/2007. (III. 14.) OGY h. a Magyar – Lengyel Barátság Napjáról
április 16. = a Holocaust Magyarországi Áldozatainak Emléknapja – 1137/2010. (VII. 1.) Korm. h. a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének
és lebonyolításának rendjéről
április 25. = Alaptörvény napja – Magyarország alaptörvénye Záró és vegyes rendelkezések 6.
április 28. = a munkabalesetben elhunytak, valamint a megrokkantak emléknapja – 1299/2012. (VIII. 13.) Korm. h. a munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalók emléknapjáról
május 6. = a Jászkun önmegváltás emléknapja ¬ 4/2014. (II. 7.) OGY h. a Jászkun önmegváltás emléknapjáról
május 9. = Európa Napja – 2005. évi XXXVII. tv. május 9-e Európa Napjává nyilvánításáról
május 10. = Madarak és Fák Napja –1996. évi LIII. tv. a természet védelméről (64.§(3) május utolsó vasárnapja = a Magyar Hősök Emlékünnepe – 2001. évi LXIII. tv. a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről)
május 21. = Magyar Honvédelem Napja – 2012. évi CCV. tv. a honvédek jogállásáról + 82/1992. (V. 14.) Korm. r. május 21-ének a Magyar Honvédelem Napjává nyilvánításáról
június 4. = Nemzeti Összetartozás Napja – 2010. évi XLV. tv. a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről + 2010. évi XLV. tv. a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről + 1137/2010. (VII. 1.) Korm. h. a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről
június 16. = Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének Emléknapja – 1137/2010. (VII. 1.) Korm. h. a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről
június 19. = nemzeti emléknap – 2001. évi XVII. tv. az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a magyar szabadság napjáról
június 29. = Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról ← 23/2012. (III. 28.) Ogy. h. „Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról”
június utolsó szombatja = a magyar szabadság napja – 2001. évi XVII. tv. az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a magyar szabadság napjáról
július 22. = a nándorfehérvári diadal emléknapja – 58/2011. (VII. 7.) Ogy. h. a nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről + 1137/2010. (VII. 1.) Korm. h. a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről
augusztus 20.= az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére – Magyarország Alaptörvénye J) cikk (1) b) + 1137/2010. (VII. 1.) Korm. h. a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről
szeptember 15. = a Demokrácia Nemzetközi Napja – 81/2008. (IX. 18.) Ogy. h. a Demokrácia Nemzetközi Napjáról
szeptember 30. = a Helyi Önkormányzatok Napja – 57/2000. (VI.16.) OGY h. a Helyi Önkormányzatok Napja megünnepléséről
október 6. = nemzeti gyásznap, az Aradi Vértanúk Emléknapja – 237/2001. (XII.10.) Korm. r. a nemzeti gyászról +1137/2010. (VII. 1.) Korm. h. a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről
október 23. = az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére – Magyarország Alaptörvénye J) cikk (1) c) + 1137/2010. (VII. 1.) Korm. h. a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről
november 3. = a Magyar Tudomány Napa – 2003. évi XCIII. tv. a Magyar Tudomány Ünnepéről
november 4. = a Nemzeti Gyász Emléknapja – 237/2001. (XII.10.) Korm. r. a nemzeti gyászról + 1137/2010. (VII. 1.) Korm. h. a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről
november 13. = a magyar nyelv napja – 66/2011. (IX. 29.) OGY h. a magyar nyelv napjáról
november 25. = a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja – 41/2012. (V. 25.) OGY h. a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok
és kényszermunkások emléknapjáról + 1137/2010. (VII. 1.) Korm. h. a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről
december 14. = a Hűség Napja – 244/2001. (XII.14.) Korm. r. a Hűség Napjáról
december 18. = Nemzetiségek Napja – 34/2012. (IV. 18.) OGY h. a Nemzetiségek Napjáról
2013 = Gárdonyi Géza Emlékév – 1684/2012. (XII. 29.) Korm. h. a Nemzeti Emlékezet Programról
2014 = Holokauszt Emlékév – 1213/2013. (IV. 16.) Korm. h. a magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések és programok megvalósításával összefüggő feladatokról
2014. november 9. = Radnóti Miklós Emléknap – 1213/2013. (IV. 16.) Korm. h. a magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések és programok megvalósításával
összefüggő feladatokról

KÉPESÍTÉSI  ÉS  SZAKMAI  KÖVETELMÉNYEK
35/1998. (II.27.) Korm. r. a közigazgatási szakvizsgáról
174/2011. (VIII. 31.) Korm. r. a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról
29/2012. (III. 7.) Korm. r. a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól
273/2012. (IX. 28.) Korm. r. a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről
2/1993. (I.30.) MKM r. az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről
5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről
37/2013. (V. 28.) EMMI r. az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
16/1994. (VII.8.) MKM r. a szakmai követelmények kiadásáról
28/2011. (VIII. 3.) NGM r. a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek
             és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről
14/2014. (III. 31.) NGM r. a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól
1/2000. (I.14.) NKÖM r. a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
9/2002. (IV.5.) NKÖM r. a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
31/2004. (XI.13.) OM r. az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről
19/2010. (IV. 23.) OKM r. a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről
A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium tájékoztatója az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről (Hiv. Ért. 2014/17.)
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről (Hiv. Ért. 2013/13)

KITÜNTETÉS
268/2004. (IX.24.) Korm. r. a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Népművészet Mestere díj alapításáról
49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről
7/2013. (III. 1.) EMMI ut. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK, KEDVEZMÉNYEK  ÉS  SEGÉLYEK
1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
60/1992. (IV.1.) Korm. r. a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzem- és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről
39/1998. (III.4.) Korm. r. a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról
194/2000. (XI.24.) Korm. r. a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről
6/2001. (I.17.) Korm. r. a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
278/2005. (XII.20.) Korm. r. a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről
85/2007. (IV.25.) Korm. r. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről
39/2010. (II. 26.) Korm. r. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
285/2011. (XII. 22.) Korm. r. a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről
39/2011. (XII. 29.) KIM r. az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról
15/2014. (IV. 3.) NGM r. az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2014. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról (Hiv. Ért. 2014/36.)

MÉDIA
2010. évi CIV. tv. a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
2010. évi CLXXXV. tv. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
12/1986. (IV.22.) MT r. a sajtóról szóló 1986. évi II. tv. végrehajtásáról
29/1986. (IX.1.) MM r. az egyes sajtótermékek engedélyezéséről és az impresszum feltüntetéséről
60/1998. (III. 27.) Korm. r. a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról

MUNKAÜGY, BÉREZÉS
1989. évi VII. tv. a sztrájkról
1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
1996. évi LXXV. tv. a munkaügyi ellenőrzésről
2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2004. évi CXXII. tv. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról
2004. évi CXXIII. tv. a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának
             elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
2005. évi LXXXVIII. tv. a közérdekű önkéntes tevékenységről
2007. évi CLII. tv. egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
2010. évi LXXV. tv. az egyszerűsített foglalkoztatásról
2011. évi CVI. tv. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
2011. évi CXCIX. tv. a közszolgálati tisztviselőkről
2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről
2012. évi LXXXVI. tv. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról
150/1992. (XI.20.) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
               közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
355/2007. (XII. 23.) Korm. r. a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő
               átmeneti szabályokról
388/2007. (XII. 23.) Korm. r. a közalkalmazotti pályázatoknak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról
70/2009. (IV. 2.) Korm. r. a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás
             támogatásáról
223/2010. (VII. 30.) Korm. r. az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról
24/2011. (III. 9.) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentatívitásának megállapításáról
422/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a központosított illetményszámfejtés szabályairól
30/2012. (III. 7.) Korm. r. a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint
             a távmunkavégzésről
31/2012. (III. 7.) Korm. r. a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról
45/2012. (III. 20.) Korm. r. a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és
             közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról
10/2013. (I. 21.) Korm. r. a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről
445/2013. (XI. 28.) Korm. r. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről
483/2013. (XII. 17.) Korm. r. a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
495/2013. (XII. 29.) Korm. r. a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról
2/2004. (I.15.) FMM r. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól
10/2013. (VI. 30.) KIM r. a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről
55/2011. (XII. 30.) NGM r. a START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól
6/1992. (VI.27.) MüM r. a munkavállalók ágazatközi besorolási rendszeréről
1/2012. (I. 26.) NGM r. a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról
33/2013. (VIII. 30.) NGM r. a 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
8/2005. (II.08.) PM r. a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól
7/2009. (IV. 11.) PM-SZMM e. r. a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők
            foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásáról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 8.§-ában meghatározott járulékkedvezmények érvényesítésének
            és ellenőrzésének részletes feltételeiről és szabályairól
6/2007. (OK. 19.) OKM ut. az Oktatási és Kulturális Minisztériumban, és az általa felügyelt központi költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység
            szolgáltatási szerződéssel történő igénybevételéről
7/2010. (IV. 23.) KSH közl. a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről
Ágazati megállapodás a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény alapján (Kult. Közl. 2004/3.)

MUNKA-  ÉS  EGÉSZSÉGVÉDELEM
1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről
1999. évi XLII. tv. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
89/1995. (VII. 14.) Korm. r. a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
175/2003. (X.28.) Korm. r. a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről
284/2007. (X. 29.) Korm. r. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
306/2010. (XII. 23.) Korm. r. a levegő védelméről
23/2011. (III. 8.) Korm. r. a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
46/2001. (XII.27.) BM r. a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól
25/1998. (XII. 27.) EüM r. az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
50/1999.(XI.3.) EüM r. a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
65/1999. (XII. 22.) EüM r. a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM e.r. a munkahelyek kémiai biztonságáról
26/2000. (IX.30.) EüM r. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
66/2005. (XII. 22.) EüM r. a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM e. r. egyes nem üzleti célú, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
13/1998. (V. 6.) KTM r. a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről
93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
35/1997. (XII.5.) MKM rendelet a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
5/1993. (XII.26.) MüM r. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
2/1998. (I.16.) MüM r. a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
27/1995. (VII.25.) NM r. a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
27/1996. (VIII.28.) NM r. a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
33/1998. (VI.24.) NM r. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes r. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

OKTATÁS, KÉPZÉS
1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról
2011. évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről
2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról
2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről
2013. évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről
137/2008. (V. 16.) Korm. r. az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról
111/2010. (IV. 9.) Korm. r. a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól
370/2011. (XII. 31.) Korm. r. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
150/2012. (VII. 6.) Korm. r. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
393/2013. (XI. 12.) Korm. r. a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
56/2013. (XII. 4.) NGM r. a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről
58/2013. (XII. 13.) NGM r. a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól
59/2013. (XII. 13.) NGM r. a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról
16/2014. (IV. 4.) NGM r. a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról
37/2003. (XII.27.) OM r. az Országos Képzési Jegyzékről
8/2006. (III.23.) OM r. a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről
12/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól
NGM közl. az Éves Továbbképzési Tájékoztatóról – 2014 a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésével és a vizsga letételével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban (Hiv. Ért. 2014/8)

POLGÁRI JOG
1952. évi III. tv. a polgári perrendtartásról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről


STATISZTIKA
1993. évi XLVI. tv. a statisztikáról
170/1993. (XII.3.) Korm. r. a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv. végrehajtásáról
288/2009. (XII. 15.) Korm. r. az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről
A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása az adatszolgáltatási kötelezettség internetes elérhetőségéről (Hiv. Ért. 2013/60.)

SZERZŐI JOGOK,  DÍJAK,  SZERZŐDÉSEK
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
1998. évi XLIV. tv. az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló, 1961-ben, Rómában létrejött nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
1999. évi LXXVI. tv. a szerzői jogról
2004. évi XLIX. tv. a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló
             Szerződésének kihirdetéséről
1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról

 • Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szerzői és szomszédos jogi jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (K14) (Hiv. Ért. 2013/60.)
 • Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az előadások szervezői számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (Sz14) (Hiv. Ért. 2013/60.)
 • Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (I 14) (Hiv. Ért. 2013/60.)
 • Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Kábel 14) rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítői, valamint kódoltan eredeztetett rádió- vagy televízió-műsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történő nyilvánossághoz közvetítésében közreműködők („kábelszervezetek”) által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (Hiv. Ért. 2013/60.)
 • Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai jogdíjakról (M14) (Hiv. Ért. 2013/60.)
 • Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról (Ü14) (Hiv. Ért. 2013/60.)
 • Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő közvetítéséért, kódoltan történő eredeztetéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (R-TV 14) (Hiv. Ért. 2013/60.)
 • Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a vendéglátó üzletek és szálláshelyek számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szerzői és szomszédos jogi jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (V14) (Hiv. Ért. 2013/60.)
 • Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről (INT14) (Hiv. Ért. 2013/60.)
 • Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) közös díjszabása a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (EJI-MAHASZ S14) (Hiv. Ért. 2013/60.)
 • Az Előadóművészi Jogvédő Iroda (EJI) díjszabása az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeiről (ISM14) (Hiv. Ért. 2013/60.)
 • MA Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) díjszabása a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (Hiv. Ért. 2013/60.)
 • A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (pl. DVD, Blu-Ray) többszörözött példányonkénti terjesztése után 2014. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (Hiv. Ért. 2013/60.)
 • A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után 2014. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (Hiv. Ért. 2013/60.)
 • A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében 2014. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (Hiv. Ért. 2013/60.)
 • A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználása után 2014. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (Hiv. Ért. 2013/60.)
 • A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 2014. évi díjszabása (Hiv. Ért. 2013/60.)
 • A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról (Hiv. Ért. 2013/60.)

TÁMOGATÁS
1993. évi XXIII. tv. a Nemzeti Kulturális Alapról
2007. évi CLXXXI. tv. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
19/2005. (II.11.) Korm. r. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól
233/2005. (X. 19.) Korm. r. a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról
123/2007. (V. 31.) Korm. r. a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól
28/2008. (II. 15.) Korm. r. a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról
67/2008. (III. 29.) Korm. r. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról
375/2010. (XII. 31.) Korm. r. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról
57/2012. (III. 30.) Korm. r. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítéséről és a közszférában dolgozók támogatásáról
5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól
9/2014. (II. 3.) EMMI r. a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól
23/2007. (IV. 17.) FVM r. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól
5/2012. (II. 16.) KIM r. a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről
32/2012. (VI. 8.) NFM r. a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről
33/2012. (VI. 8.) NFM r. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről
9/2006. (V.9.) NKÖM r. a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról
15/2007. (IV. 13.) SZMM r. a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól

TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉS
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
1989. évi III. tv. a gyülekezési jogról
1989. évi XXXIII. tv. a pártok működéséről és gazdálkodásáról
2011. évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
2011. évi CLXXXI. tv. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. tv. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
2013. évi CCXXXVIII. tv. a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
24/2012. (IV. 25.) KIM r. a civil szervezetek információs rendszeréről

TERÜLET-, VIDÉKFEJLESZTÉS
1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és a területrendezésről
1/2014. (I. 3.) OGY h. a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról
240/2006. (XI. 30.) Korm. r. a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések
               jegyzékéről
311/2007. (XI. 17.) Korm. r. a kedvezményezett térségek besorolásáról
218/2009. (X. 6.) Korm. r. a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük,
               elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
               jogintézményekről
36/2010. (XI. 30.) VM r. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról

TŰZVÉDELEM
1996. évi XXXI. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
173/2011. (VIII. 24.) Korm. r. a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről
30/1996. (XII.6.) BM r. a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
28/2011. (IX. 6.) BM r. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
45/2011. (XII. 7.) BM r. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga
             részletes szabályairól

VAGYONVÉDELEM, RENDÉSZET
2012. évi XCV. tv. a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről
2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról89/1988. (XII.20.) MT r. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról
15/1990.(V.14.) BM r. a rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri feladatokról
16/1999. (II. 5.) Korm. r. a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről

Jogszabályok részletesen megtalálhatók az eMagyarország Kormányzati Portál Jogszabálykeresője segítségével »

A Jogszabálymutató innen tölthető le » (.doc)

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760