Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Móra Ferenc Kulturális Központ és Könyvtár Albertirsa Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Móra Ferenc Kulturális Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 4.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019.01.01-2023.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2730 Albertirsa, Pesti út 85.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős a közművelődési, nyilvános könyvtári, közgyűjteményi feladatok ellátásáért. Feladata a városban megrendezésre kerülő rendezvények, nemzeti és helyi ünnepségek szervezése. Munkáltatói jogkört gyakorol, képviseli az intézményt. Könyvtáros, illetve művelődésszervező munkaköri feladati mellett a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról szóló, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/F §-ában foglaltak alapján az integrált kulturális intézmény egyszemélyi felelős vezetője, jogszabályban, alapító okiratban, szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, szakszerű és törvényes működtetéséért.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Felsőfokú közművelődési vagy könyvtárosi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A § vagy 6/B § rendelkezései szerint figyelemmel a rendelet 6/F §-ában foglaltakra.,
 • szakmai gyakorlat a végzettségének és szakképzettségének megfelelő munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,
 • magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • kiemelkedő szakmai gyakorlatot vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazloló okiratok hiteles másolata (az eredeti okiratokat személyes meghallgatáskor be kell mutatni),
 • szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
 • a 150/1992. (X.20.) Korm. rendelet 6/G § (2) bekezdésében meghatározott továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása, vagy nyilatkozat, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított két éven belül vállalja,
 • szakmai program, vezetői elképzelések,
 •  büntetlen előélet, valamint a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljásár hatálya alatt nem állást igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy a pályázó az eljárást megindította,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott véleményezők és az elbíráló és az elbíráló testület tagjai részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • nyilatkozat hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja
 • nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget teljesíti, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas László polgármester nyújt, a 06/209750229 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Albertirsa Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-3716/2018. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Iktató (Koska Tiborné, Mosonyiné Kovács Ágnes), Pest megye, 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat nyerteséről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a a pályázatot visszavonja vagy indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: albertirsa.hu - 2018. november 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az intézményt megismerhessék.

Forrás: kozigallas.gov.hu

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760