Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési KözpontNagykáta Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019.09.01.-2024.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

 • Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 15/A.
 • Pest megye, 2760 Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky út 9.
 • Pest megye, 2760 Nagykáta, Jászberényi út 92.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetőjének feladata a könyvtári és a közművelődési intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése.Koordinálja, irányítja és ellenőrzi az intézmény tevékenységét, az ott folyó munkát és meghatározza a feladatok végrehajtásának rendjét. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza. A takarékos gazdálkodás, az intézmény közép-és hosszútávú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, munkaköri leírások készítése, aktualizálása. Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban és a fenntartói döntésekben a vezető részére előírt feladatokat. Aktualizálja az intézmény SZMSZ-ét és az intézmény más kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit. Közművelődési tevékenység területén az intézmény jelentős feladatot lát el a városi rendezvények megszervezésében. Gondoskodik a dolgozók szakmai továbbképzéséről. Kezdeményezi és irányítja a szakmai pályázatokon való részvételt, közreműködik a fenntartó által készítendő pályázatokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. évi (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése vagy a 6/B. § (5) bekezdése szerint,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • B kategóriás jogosítvány
 • A 150/1992. (XI.20.) Korm. rend. 6/B. § (5) bekezdésének való megfelelés esetén a b) pontjában felsoroltak alapján legalább 5 év feletti szakmai gyakorlatot szerzett
 • A 150/1992. (XI.20.) Korm. rend. 6/A. § (1) bekezdésének való megfelelés esetén az ab) alpontjában felsoroltak alapján legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett
 • Az intézmény működéséből fagadóan a hétvégi túlmunka vállalása, valamint a város kulturális életében való aktív részvétel
 • Magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • A 150/1992. (XI.20.) Korm. rend. 6/G. § (2) bekezdésben meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést a megbízását követő két éven belül kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.
 • A 150/1992. (XI.20.) Korm.rend. 6/G. § (3) bekezdése alapján a magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a (2) bekezdés szerinti tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
 • előírt iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a pályázó nem áll a közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez és továbbításához hozzájárul
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati elbírálásra vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelzettségének eleget tesz
 • a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok hitelesített másolata
 • A 150/1992. (XI.20.) Korm.rend. 6/G. § (2) bekezdésben meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi.
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dorner Gábor polgármester nyújt, a 06-29/641-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykáta Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/6326/2019 , valamint a beosztás megnevezését: művelődésszervező.
 • Személyesen: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármestere, Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat, emelet Titkárság .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázót a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg. A bizottság véleményét mérlegelve a kinevezésről és a vezetői megbízásról a képviselő-testület dönt. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól. Újonnan létesített jogviszony esetén a Kjt. 21/A. § (1) bekezdés alapján a próbaidő 3 hónap. A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően, 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.nagykata.hu - 2019. május 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykata.hu honlapon szerezhet.

Forrás: kozigallas.gov.hu

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760