Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Módosul a felnőttképzési törvény2020. szeptember 1-jétől megváltozik a 2020. január 1-jén módosult 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény. Minden, ami „szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatás és képzés”, már bejelentés köteles.

 

 

I.  Fktv. változása

  A "régi", 2020.01.01. előtti, de 2022.12.31-ig részben még érvényes felnőttképzési szabályozás Az “új”, 2020.01.01-től fokozatosan életbe lépő felnőttképzési szabályozás
Az iskolarendszeren kívüli képzések típusai:

Felnőttképzés (felnőttképzési engedéllyel rendelkező képzések 4 képzési körben: A, B, C, D; a D körben könnyített engedélyezési eljárás és működtetés (ezek a szabadpiaci képzések, pl. tréningek)

Az OKJ-s és a támogatásból (EU, állami) megvalósuló képzéseket kell kötelezően engedélyeztetni; * lsd. következő ábra;
B, C, D körös képzés is engedélyeztethető, akkor az Fktv. szabályozása alá tartozik

2020.09.01-TŐL az iskolarendszeren kívüli KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG TÖBBSÉGE CSAK un. BEJELENTÉS ALAPJÁN VÉGEZHETŐ. Ettől az időponttól SZABADPIACI KÉPZÉSEK MÁR NEM FOLYTATHATÓK, EZEKET ÉS A MÁS JOGSZABÁLY ALAPJÁN FOLYTATOTT KÉPZÉSEKET IS BE KELL JELENTENI a felnőttképzési hatósághoz (is).

Más jogszabály alapján folyó képzések (nem tartoznak a felnőttképzési törvény hatálya alá, de OSAP statisztikai adatszolgáltatást kell nyújtani) ; a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény vonatkozik rá.

Szabadpiaci képzések (konferencia, tanfolyam, stb.) – nem tartoznak a felnőttképzési törvény hatálya alá, de OSAP statisztikai adatszolgáltatást kell nyújtani, a fogyasztóvédelmi előírások vonatkoznak ezekre)

A képzést szervező gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó tevékenységi körében szerepelnie kell a képzési tevékenységnek.

ENGEDÉLYT SZEREZNI az alábbi képzési tevékenységek megkezdése előtt:
 • RÉSZSZAKMÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKMAI OKTATÁS TANFOLYAMI KERETEK KÖZÖTT,
 • SZAKMAI KÉPZÉS TANFOLYAMI KERETEK KÖZÖTT,
 • TÁMOGATOTT (“pályázatos”) KÜLSŐ KÉPZÉS
Felnőttképzési engedély: Nem az intézményt, hanem a képzéseket kell engedélyeztetni külön-külön a megfelelő képzési körben. Az első engedélyezési eljárás során az intézmény is kapott egy nyilvántartási számot. NEM A KÉPZÉSEKET, HANEM AZ INTÉZMÉNYT KELL ENGEDÉLYEZTETNI.

Módosul a Felnőttképzési törvény
*2020. augusztus 31-ig

“A” képzési kör: OKJ szerinti szakmai képzések (“engedélykötelesek”)
“B” képzési kör: engedélyezett egyéb szakmai képzések

Fktv. 2.§ 6. egyéb szakmai képzés: olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul és nem a 16. pont szerinti hatósági jellegű képzés;

“C” képzési kör:  engedélyezett nyelvi képzések
“D” képzési kör:  engedélyezett egyéb képzések Fktv. 2.§ 5. egyéb képzés: a harminc óra képzési időt nem meghaladó időtartamú bármely képzés, vagy olyan, harminc óra képzési időt meghaladó időtartamú képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához;

Módosul a Felnőttképzési törvény 2020. szeptember 1-től

II.  Nem felnőttképzés: 8559 - Mns egyéb oktatás

Ez a szakágazat tartalmazza az elsősorban a felnőtteknek ajánlott és tartott oktatás és szakmai képzés bármely formáját, amely nem tartozik a 851-854 alágazatokba. Nem tartoznak ide az iskolarendszerű képzések. Ez a képzési forma nem ad hivatalosan elismert végzettséget (államilag elismert oklevélet, diplomát). A képzés különböző formákban történhet: speciális képző intézményben, oktatási intézményben, munkahelyen vagy otthon; folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján vagy levelező formában.  Ebbe a szakágazatba tartozik:- az olyan oktatási forma, amely oktatási szinttel nem meghatározható- a felsőoktatási témavezetői feladatok- az egyetemi, főiskolai előkészítő szolgáltatás- a korrepetáló kurzus, oktatási központok szervezésében - a vizsgára felkészítő kurzus- nyelvtanfolyam, beszédkészség-fejlesztő kurzus- a gyorsolvasás tanfolyama- a vallással kapcsolatos kurzus- az életmentő tanfolyam- a túlélőtanfolyam- a nyilvános szereplést elősegítő kommunikációs tanfolyam- a számítógépes tanfolyam- a természetgyógyászati (pl. talpmasszázs, Reiki-, Aroló- és ezoterikus /alkímia, jóslás, radiesztáta, asztrológia, hermetika, agykontroll/ stb.) tanfolyamok.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

 • az írás-olvasás tanfolyam felnőtteknek, lásd: 8520
 • az általános középfokú oktatás, lásd: 8531
 • a szakmai középfokú oktatás, lásd: 8532
 • a felsőszintű oktatás, lásd: 854

TEÁOR '03 Megfelelője:
8042 - Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

 1. A fenti képzési tevékenység megkezdéséhez nincs szükség nyilvántartásba vételi vagy egyéb bejelentési kötelezettség teljesítéséhez.
 2. Az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzési tevékenységek esetében a Fogyasztóvédelmi törvény előírásai az iránymutatóak.
 3. Ennek megfelelően a szolgáltatási szerződés megkötése indokolt.
 4. Minden képzést követően, annak befejezése után OSAP statisztikai adatszolgáltatást kell benyújtani, tehát az OSAP-adatszolgáltatás nem csak az engedélyezett képzések, hanem minden képzés esetében kötelező! Az adatszolgáltatás határideje nem módosult (288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. melléklet), így a vizsgát (képzés befejezését) követő 10. nap, a hatósági jellegű és a 25 óránál kevesebb képzési idejű felnőttképzések esetében az évet követő 10. nap.

III.  2020. augusztus 31-ig indítható, nem engedélyköteles képzésre vonatkozó szabályok

 • Olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állam-polgári kompetencia kialakulásához.
 • A képzés követelményeinek meghatározása a felnőttképzést folytató intézmény szak-mai felelőssége
 • A képzési program elkészítésének alapja a felnőttképzést folytató intézmény kompetenciája.
 • Egy adott képzést az annak megkezdésekor érvényes jogszabályok alapján kell befejezni.(2020. augusztus 31-ig érvényes).
 • Az első kontaktórát meg kell tartani augusztus 31-ig!: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 6. pontja szerint: "képzés megkezdésének időpontja: a képzés első kontaktórájának időpontja, a folyamatban lévő képzésbe bekapcsolódó képzésben részt vevő személy esetében az első kontaktóra időpontja, távoktatás és zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén a tananyagnak vagy résztananyagnak a képzésben részt vevő személy számára történő megküldésének vagy más módon történő rendelkezésre bocsátásának időpontja"

IV.  2020. szeptember 1-től induló képzések esetén

Bejelentési kötelezettség Engedély alapján
Szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatásra és képzésre, kivéve a szakképzési törvény alapján szervezett szakképzésre és a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény alapfeladatába nem tartozó oktatásra és képzésre vonatkozik.

Részszakmára felkészítő szakmai oktatás

A részszakma a “régi” OKJ-s részszakképesítés “utódának” tekinthető.

Ha a felnőttképzési tevékenység bejelentéshez kötött, az alábbi követelményeknek kell megfelelni:
 • online adatszolgáltatás a képzésekről (a képzés megnevezése, jellege, helye, óraszáma, első képzési napja és befejezésének tervezett időpontja, létszám; az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdését, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig kell eleget tenni)
 • felnőttképzési szerződés
 • előírt személyes adatok kezelése
 • tanúsítvány kiállítása a képzés elvégzéséről a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében
 • OSAP statisztikai adatszolgáltatás

Szakmai képzés

A szakmai képzés a “régi” “B” körös képzés “utódának” tekinthető.

  TÁMOGATOTT (“pályázatos”) KÜLSŐ KÉPZÉS

 

A 2020. szeptember 1-től bejelentés vagy engedély alapján folytatható felnőttképzési tevékenység, erre a https://far.nive.hu elektronikus felületen van lehetőség. Regisztrálni kell a képzőintézményt, egyszeri igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni és a képzést nyilvántartásba kell venni. Ezen az oldalon kell majd a jogszabályban előírt adatokat bejelenteni. Ügyfélkapus regisztráció szükséges. A https://far.nive.hu nyitóoldaláról elérhető tájékoztatók tartalmazzák az aktuális információkat.

 A bejelentésnek tartalmaznia kell a felnőttképző

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolg. tv.) 22. § (1) bekezdés a)és b) pontjában meghatározott adatait,
 • levelezési címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét,
 • képviseletére jogosult személy családi és utónevét,
 • adószámát, oktatási intézmény esetén oktatási azonosító számát,
 • a Szolg. tv. 22. § (1) bekezdés c)pontjában meghatározottak tekintetében a felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölését.
 • Fontos! 8559 Msn egyéb oktatás, illetve annak az oktatásnak megfelelő TEÁOR, amit folytatni kíván (és amit bejelentés során konkrétan megjelöl) fel van véve az Ön tevékenységei közé.

A bejelentés benyújtásával egyidejűleg a felnőttképző igazgatási szolgáltatási díjat fizet. A bejelentéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot. Habár 2020. július 1-től a bejelentés már megtehető, a hozzá kapcsolódó díjrendelet azonban nem jelent még meg. Azonban a far.nive.hu oldalon elérhető tájékoztató szerint a eljárásért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott általános tételű eljárási illetéket kell fizetni, amelyet a Felnőttképzési Államigazgatási szerv Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-38500002 számú bankszámlaszámára kell megfizetni. Az illeték megfizetését igazoló bizonylatot a kérelemhez csatolni kell.

Hatály: 2021.I.1. - 2021.VI.30.

Share
� Lakossági tartalom �

Keresés Doboz kibontása

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Társadalmi felelősségvállalás Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760