Nyomtatás 

NKA Képzőművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívásaA Képzőművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet külföldi nemzetközi művészeti vásárokon való részvételre.
Pályázati cél: a magyar kortárs képzőművészet nemzetközi jelenlétének elősegítése, a kortársművészeti magánvállalkozások nemzetközi szerepvállalásának növelése érdekében magyar kortárs galériák külföldi nemzetközi művészeti vásárokon való jelenlétének támogatására.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása: a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 17.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Altéma kódszáma: 105103/153

Pályázók köre: kortárs képzőművészeti galériát működtető Magyarországon bejegyzett jogi személy, egyéni vállalkozó.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2019. január 1. – 2019. december 31.

Finanszírozás módja: a költségvetési támogatás folyósítására

Nevezési díj összege/mértéke: a pályázó nevezési díj címen 10.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni az NKA portálon a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Tájékoztatjuk, hogy a befizetett nevezési díj az NKA-hoz benyújtott elszámolásokban nem szerepeltethető költség!

Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

Elsősorban:

Másodsorban, kiegészítő támogatásként – maximum a számlával igazolt költség 50%-áig:

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a Kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat, ennek értelmében a fenti jogcím(ek) módosítása csak a kiírásban megadott, de a szerződésben nem szereplő jogcímek esetén lehetséges, minden egyéb, a kiírástól eltérő jogcímre vonatkozó módosítási kérelem elutasításra kerül.

Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. számlamásolat/ok (magyar fordítással),
 2. forintátváltás alapjául szolgáló bizonylat másolata,
 3. pályázó eddigi szakmai tevékenységének rövid ismertetője, a galéria eddigi kiállítási programjának illetve nemzetközi vásári részvételének ismertetője,
 4. részvétel részletes költségvetése, a támogatás felhasználására vonatkozó költségvetés,
 5. kiállított kortárs képzőművészek bemutatása (feltétel a magyar művészek meg-határozó aránya) életrajz és referencia anyaggal,
 6. kiállított művek jegyzéke,
 7. standfotók,
 8. vásár katalógusa (ha a katalógusnak van digitális hozzáférése, akkor ennek elérését kell feltölteni, ha nincs, a katalógus postai beküldése szükséges),
 9. beszámoló a vásáron való részvétel eredményéről (szakmai kapcsolatépítés, további meghívások, a hazai és külföldi sajtóvisszhang, valamint - tájékoztató jelleggel - értékesítés),
 10. 2019. augusztus 31. utáni vásári részvétel esetén a meghívás igazolása (a szerződéskötés feltétele a részvétel megtörténte és a fenti dokumentumok pótlása),
 11. következő évekre vonatkozóan a jelentős nemzetközi vásárokon való részvételre vonatkozó tervek,
 12. pályázott program megvalósításába bevonandó közreműködők listája, illetve fel kell sorolni az általuk megvalósítandó tevékenységeket,
 13. a felhívásban részletezettek szerint a de minimis nyilatkozat kitöltése,
 14. a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolata,
 15. a számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó megnevezését is tartalmazza),
 16. egyéb melléklet (ha Önnek nincs, úgy kérjük ezt az indoklásba írni).

Kérjük, hogy az 1. ponthoz feltöltött számlákat, az adott számlához tartozó magyar nyelvű fordítást, valamint a 2. ponthoz feltöltött a forintátváltás alapjául szolgáló bizonylat másolatát a számlák feltöltésével megegyező sorrendben csatolják! (Pl. szállás számla, szállás számla fordítása és a szállás számlához tartozó forintátváltás alapjául szolgáló bizonylat másolata).

A 2019. január 1. és 2019. augusztus 31. között megvalósuló vásárok esetén: az 1-14. számú mellékletek feltöltése szükséges (kivéve a 11. pontban szereplő melléklet).

A 2019. szeptember 1. és 2019. december 31. között megvalósuló vásárok esetén: a szerződéskötés feltétele az 1., 2., 3., és 10. számú dokumentumok pótlólagos, a pályázathoz szerződéskötésig történő csatolása.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázati adatlap 7. pontjához szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot „pdf” formátumban (fájlnév: ékezetek nélkül), amelyeket jelen pályázati felhívás előír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni (pl. egyéb melléklet,).

Ha a pályázati felhívásban előírt melléklet nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, vagy az adott pályázathoz nem kíván egyéb mellékletet csatolni, azt a mellékletek legördülő menüből való kiválasztása után az Indoklás elnevezésű mezőben indokolni szükséges.

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:

A benyújtott pályázat hiánypótlásával kapcsolatos tudnivalók:

Az alábbi pályázati dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség:

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az EMET NKAI nem kér be hiánypótlást azon pályázatok esetén, ahol a mellékletként feltöltendő pályázati dokumentumok mindegyike hiányzik, vagy a pályázó üres dokumentumokat csatol pályázatához.

Ha a pályázatot és a fentiekben ismertetetteken kívüli dokumentumokat a pályázó hibásan, hiányosan nyújtotta be, az EMET NKAI – a hibák, hiányosságok megjelölése mellett – egyetlen alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására/hiánypótlására egyetlen alkalommal, a megadott határidőig van lehetőség.

A hiánypótlásról a pályázó az Effector online felületen, az alábbi elérési útvonalon hivatalos felszólító levelet kap: NKA felhasználói fiók/Pályázatok/Benyújtott pályázatok/adott pályázat/Pályázati dokumentumok – Pályázati hiánypótlás levél.

A hiánypótlásról szóló felszólító levél tartalmazza a hibák, hiányosságok megjelölését, a javítás módját, a hiánypótlás határidejét.

A hiánypótlásról szóló felszólító levél felhasználói fiókba való kiküldésének tényéről a pályázó e-mailben automatikus rendszerüzenetet kap, ezért a pályázónak a regisztráció során valós e-mail címet kell megadnia, amit naponta ellenőriz.

A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.

A benyújtott pályázat / hiánypótlás hiányos vagy hibás, ezért az Ávr. 70. § (3) bekezdése szerint érdemi vizsgálat nélkül elutasítható, ha

Az EMET NKAI az általa be nem fogadott pályázatokat, a hiánypótlási felhívást követően is hiányos vagy hibás pályázatokat, illetve azon pályázatokat, ahol a pályázó a hiánypótlást nem teljesítette, tájékoztatással, feltételesen érvénytelen minősítéssel küldi meg a szakmai Kollégiumnak.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az Ávr 70. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben a pályázat hiányosságai, hibái hiánypótlás útján nem orvosolhatók, vagy a pályázó nem vagy nem megfelelően teljesíti a hiánypótlást, lehetőség van pályázatának érdemi vizsgálat nélküli elutasítására.

A nevezési díj megfizetésének rendje:

Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók menüpontban leírtakat.

Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható a részletes tájékoztatóban, az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók menüpontban.

Az elbírálás szempontjai:

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi elszámolást készíteni.

A pályázat beadásakor kötelező mellékletként beküldött beszámolót a vásári részvétel eredményéről a Kollégium szakmai beszámolóként elfogadja.

A támogatott pályázó a támogatás összegére a pénzügyi elszámolás benyújtása, és annak elfogadása után a megkötött szerződés birtokában 2019. évben számíthat.

Elszámolásra vonatkozó előírások:

A 2019. szeptember 1. és 2019. december 31. között megvalósuló vásároknál a támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

Bővebb információ az NKA pályáztatás menüpontja alatt található.

Forrás: nka.hu