Nyomtatás 

5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet  a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól
4. A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

 10. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont d) alpontja szerinti támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a Kultv. 64. § (1) bekezdésében, 76. §-ában és a helyi közművelődésre vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok körében az R. 1. melléklete alapján
  a) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,
  b) 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme,
  c) 082044 Könyvtári szolgáltatások,
  d) 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység,
  e) 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
  f) 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása,
  g) 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek, valamint
  h) 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
kormányzati funkcióban elszámolandó kiadások finanszírozására használható fel. 

5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével - a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

A TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. § (1) A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet IV. fejezet 1. pontja alapján e rendeletben meghatározottak szerint nem visszatérítendő formában nyújtható támogatás.

(2) E rendelet alapján támogatás kizárólag az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú, a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium költségvetési fejezetének fejezeti kezelésű előirányzataiból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás tárgyában hozott határozatával összhangban nyújtható.

(3) Az 1-4. alcím, a 6. alcím és a 7. alcím szerinti támogatást havonta egyenlő részletekben, a 11. § szerinti támogatást az e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül, a 12. § szerinti támogatást 2014. április 30-áig, a 8. alcím szerinti támogatást 2014. február 1-jéig egy összegben a nettó finanszírozás keretében - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján - a kincstár folyósítja.

2. § A települési önkormányzat gondoskodik arról, hogy a támogatás az e rendeletben meghatározott célra kerüljön felhasználásra, valamint - ha a támogatás végső felhasználója költségvetési szervként működő könyvtár, muzeális vagy közművelődési intézmény - arról, hogy a végső felhasználó a támogatáshoz a települési önkormányzat fizetési számlájára történő megérkezésétől számított 8 napon belül hozzáférjen.

3. § (1) A települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2014. december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el. A 6. § (2) bekezdése, a 8. §, a 10. § (3) bekezdése és a 17. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség nem érinti az éves költségvetési beszámoló teljesítésének kötelezettségét.

(2) A támogatás szakmai felhasználását a miniszter ellenőrzi.

4. § (1) A nyilvános települési könyvtár és a muzeális intézmény jogutódlással történő megszűnése, illetve átszervezése, fenntartói jogának átadása esetén a támogatás felhasználása a jogelőd és a jogutód fenntartó írásbeli megállapodása alapján történik azzal, hogy a támogatás időarányos része a nyilvános települési könyvtár és a muzeális intézmény megszűnéséig a jogelőd, azt követően pedig a jogutód fenntartót illeti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás jogelőd és jogutód fenntartó által hitelesített másolatát a települési önkormányzat a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez nyújtja be, legkésőbb a fenntartói döntést követő 10 munkanapon belül.

II. FEJEZET

AZ EGYES TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

1. A megyei hatókörű városi múzeum feladatainak támogatása

5. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont a) alpontja szerinti támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 45/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok körében a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete alapján a

a) 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység,

b) 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység,

c) 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység, valamint

d) 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

kormányzati funkcióban elszámolandó kiadásokhoz kapcsolódó személyi juttatások és azok járulékai, dologi kiadások és felhalmozási kiadások finanszírozására használható fel.

(2) A támogatás terhére elszámolhatóak a nemzeti szintű kormányzati, szakpolitikai programok területi szintű koordinációjának és megvalósításának kiadásai is.

(3) A támogatás legalább 20%-át a megyei hatókörű városi múzeum (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: múzeum) Kultv. 45/A. § (2) bekezdés b) pont bh) alpontjában meghatározott feladatainak ellátása körében a következő tevékenységekre kell fordítani:

a) szaktanácsadás

aa) megelőző műtárgyvédelmi és állományvédelmi,

ab) szakáganként gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjtemény-feldolgozási, különösen digitalizálási és

ac) múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében,

b) módszertani műhelygyakorlat megszervezése legalább évente kétszer

ba) restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egybekötve,

bb) szakáganként gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjtemény-feldolgozási, különösen digitalizálási tevékenység és

bc) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megyeközponti tankerületével egyeztetett tematika alapján múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében,

c) a múzeum felsőfokú végzettségű, a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság éves továbbképzését elvégzett állományvédelmi felelőse helyszíni bejárásának biztosítása a megye területén lévő muzeális intézményekbe legalább évente egyszer, valamint

d) a múzeum legalább két szakmai munkakört betöltő munkatársának beiskolázása legalább 30 órás, a miniszter által akkreditált vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzésre, vagy legalább 30 órás képzés megtartása az a) pontban foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódva.

(4) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a múzeum fenntartója a központi költségvetés által biztosított támogatást önkormányzati támogatással egészíti ki, amely a múzeum önkormányzati feladatainak ellátását biztosítani tudja.

(5) A támogatás felhasználását folyamatosan dokumentálni kell, így különösen jelenléti ívek, feljegyzések, fényképes dokumentáció keretében.

6. § (1) A támogatás 5. § (2) bekezdése szerinti felhasználásáról a múzeum 2014. február 28-áig előzetes költségkalkulációt készít, és azt a múzeum fenntartója annak elkészültétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2014. március 31-éig a Kultv. 45. § (5) bekezdés e) pontja szerinti feladatalapú költségvetés részeként megküldi a miniszternek.

(2) A támogatás 5. § (2) bekezdése szerinti felhasználásáról a múzeum az 1. melléklet szerinti adattartalommal a Kultv. 45. § (5) bekezdés d) pontja szerinti beszámolóban is számot ad.

2. A megyei könyvtárak állami feladatainak támogatása

7. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. Fejezet 1. pont b) alpontja szerinti támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a Kultv. 66. §-ában foglalt feladatok körében az R. 1. melléklete alapján a

a) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,

b) 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, valamint

c) 082044 Könyvtári szolgáltatások

kormányzati funkcióban elszámolandó kiadásokhoz kapcsolódó személyi juttatások és azok járulékai, dologi kiadások és felhalmozási kiadások finanszírozására használható fel.

(2) A támogatás terhére elszámolhatóak a nemzeti szintű kormányzati, szakpolitikai programok területi szintű koordinációjának és megvalósításának kiadásai is.

(3) A támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására kell fordítani, ideértve a nemzetiségi nyelvű könyvtári dokumentumok beszerzését is.

(4) A támogatásból biztosítani kell legalább egy fő szakmai munkakörben foglalkoztatott könyvtáros kötelező továbbképzését.

(5) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a megyei könyvtár fenntartója a központi költségvetés által biztosított támogatást önkormányzati támogatással egészíti ki, a városi könyvtári feladatok ellátása érdekében.

8. § A támogatás felhasználásáról a megyei könyvtár a Kultv. 68. § (3) bekezdés d) pontja szerinti beszámolóban is számot ad.

3. A megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása

9. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont c) alpontja szerinti támogatást a Kultv. 76. §-ában és a helyi közművelődésre vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátásához szükséges kiadások fedezetére kell fordítani.

(2) A támogatás terhére elszámolhatóak a nemzeti szintű kormányzati, szakpolitikai programok területi szintű koordinációjának és megvalósításának kiadásai is.

4. A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

10. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont d) alpontja szerinti támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a Kultv. 64. § (1) bekezdésében, 76. §-ában és a helyi közművelődésre vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok körében az R. 1. melléklete alapján

a) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,

b) 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme,

c) 082044 Könyvtári szolgáltatások,

d) 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység,

e) 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

f) 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása,

g) 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek, valamint

h) 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

kormányzati funkcióban elszámolandó kiadások finanszírozására használható fel.

(2) A 17. § (1) bekezdése szerinti megállapodást kötő önkormányzat kivételével a települési önkormányzat a támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására, további legalább 10%-át a közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetésére köteles felhasználni.

(3) A támogatás felhasználásáról szóló, a 2. melléklet szerinti szakmai beszámoló adatlapot 2015. február 28-áig kell a miniszterhez benyújtani.

5. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

11. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont e) alpontja alapján a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (3) bekezdése szerinti muzeális intézmény fenntartásához - a 2012. évi látogatószámhoz és a 2012. évben a muzeális intézmény gondozásában lévő gyűjtemény nagyságához igazodóan - a 3. mellékletben meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az R. 1. melléklete alapján a

a) 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység,

b) 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység,

c) 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység, valamint

d) 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

kormányzati funkcióban elszámolandó kiadások finanszírozására használható fel.

12. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont e) alpontja alapján a 11. § szerinti támogatáson túl további, együttesen összesen 155,3 millió forint működési célú támogatást (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) igényelhetnek azok a települési önkormányzatok, amelyek 2013. január 1-jét megelőzően is múzeumot tartottak fenn vagy támogattak és erre a feladatra 2014. évben legalább 2 millió forint támogatást biztosítanak saját költségvetésükből.

(2) A támogatás csak olyan múzeum fenntartásához igényelhető, amely 2012. évre vonatkozóan teljesítette az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott statisztikai adatszolgáltatási (a továbbiakban: statisztikai adatszolgáltatás) kötelezettséget.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az R. 1. melléklete alapján a

a) 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység,

b) 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység,

c) 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység, valamint

d) 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

kormányzati funkcióban elszámolandó kiadások finanszírozására használható fel.

13. § (1) A települési önkormányzat a támogatásra vonatkozó kérelmet a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben 2014. március 6-áig történő rögzítéssel, valamint papír alapon, az onnan kinyomtatott és cégszerűen aláírt, 4. melléklet szerinti adatlapon, két eredeti példányban, postai úton 2014. március 7-éig nyújthatja be a miniszterhez a kincstár - kérelmező székhelye szerint - illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) útján.

(2) A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő, a kizárólag postai úton benyújtott kérelem érvénytelen.

(3) A kérelemhez csatolni kell a támogatás-igénylés alapjául szolgáló saját forrás betervezését igazoló önkormányzati költségvetési rendelet megfelelő fejezetének hiteles másolatát.

(4) Az Igazgatóság a kérelem hiánypótlására legfeljebb 8 napos határidőt tűzhet ki.

14. § (1) Az Igazgatóság a hiánytalan kérelmeket egy eredeti példányban legkésőbb 2014. március 21-éig továbbítja a miniszternek.

(2) A támogatásról a miniszter annak figyelembevételével dönt, hogy a támogatásból 62,65 millió forint a 2012. évi statisztikai adatszolgáltatás szerinti látogatószám, 62,65 millió forint a 2012. évi statisztikai adatszolgáltatás szerint leltározott gyűjtemény nagysága alapján, arányosítva kerül szétosztásra. A fennmaradó 30 millió Ft felosztásáról a miniszter a szakmai munka egyéb, nem számszerűsíthető mutatói alapján dönt.

(3) A miniszter a támogatásban részesített települési önkormányzatok és a részükre jóváhagyott támogatás összegének jegyzékét 2014. március 31-éig utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, ezzel egyidejűleg a támogatási döntést az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

6. Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása

15. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont f) alpontja szerinti támogatást (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a Budapesti Művelődési Központ, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum működésének és feladatellátásának biztosításához kapcsolódó személyi juttatások és azok járulékai, dologi kiadások, valamint felhalmozási kiadások fedezetére kell fordítani.

(2) A támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására, további legalább 10%-át módszertani szakirányításra vonatkozó feladat ellátására kell fordítani.

(3) A támogatás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár vonatkozásában az R. 1. melléklete alapján a

a) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,

b) 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, valamint

c) 082044 Könyvtári szolgáltatások

kormányzati funkcióban elszámolandó kiadások finanszírozására használható fel.

(4) A támogatás a Budapesti Történeti Múzeum vonatkozásában az R. 1. melléklete alapján a

a) 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység,

b) 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység,

c) 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység, valamint

d) 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

kormányzati funkcióban elszámolandó kiadások finanszírozására használható fel.

7. A fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása

16. § A Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont g) alpontja szerinti támogatást a Kultv. 76. §-ában és a helyi közművelődésre vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátására kell fordítani.

8. A megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

17. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont h) alpontja szerinti támogatást (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) az 5000 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező települési önkormányzat által a megyei könyvtárral kötött megállapodás alapján igénybe vett, a Könyvtári Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban: KSZR) által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódó kiadásokra lehet felhasználni.

(2) Ha a megyei könyvtár a KSZR szolgáltatás megszervezéséhez megállapodást köt a városi könyvtárral, a városi könyvtár által ellátott feladatok költségeinek fedezetéről az (1) bekezdés szerinti támogatás keretei között a megyei könyvtár gondoskodik.

(3) A támogatás az 5. mellékletben foglaltak szerinti tevékenységekre használható fel. A támogatás szakmai beszámoló adatlapját 2015. február 28-áig kell a miniszternek benyújtani.

18. § (1) A támogatás lakosságszám-kategória szerinti fajlagos összegét a Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont h) alpontja állapítja meg.

(2) A támogatásban részesített települési önkormányzatok, valamint a részükre jóváhagyott támogatás összegének jegyzékét a miniszter 2014. február 1-jéig utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelethez

A megyei hatókörű városi múzeum módszertani feladatellátásának szakmai beszámoló adatlapja

I. Alapadatok:

I/1. A megyei hatókörű városi múzeum neve:

I/2. Székhelye:

I/3. Megye:

I/4. Képviselő neve, elérhetősége:

I/5. Kitöltésért felelős neve, elérhetősége:

II. Az állami támogatás 20%-ának felhasználására vonatkozó információk

II/1. A megyei hatókörű városi múzeum által 2014-ben a feladat megvalósítására fordítandó forrás teljes összege: ................................. Ft

II/2. Állami feladatellátás

II/2/1. Szaktanácsadás

a) Szaktanácsadás dátuma

b) Szaktanácsadást igénybe vevő intézmény(ek)

c) Téma

d) Szaktanácsadó neve, beosztása

e) Általános tapasztalatok

II/2/2. Módszertani műhelygyakorlat

a) Módszertani műhelygyakorlat időpontja

b) Módszertani műhelygyakorlat helyszíne

c) Téma

d) Szervező neve, beosztása

e) Általános tapasztalatok

II/2/3. Helyszíni bejárás

a) Időpont

b) Helyszín, intézmény

c) Téma

d) A feladatot elvégző neve, beosztása

II/2/4. Képzés

a) Képzésen részt vett szakmai munkatárs neve

b) Képzés címe

c) Képzés szervezője

d) Képzés óraszáma

III. A megyei módszertani központi tevékenység helyi megvalósulásának szöveges értékelése

2. melléklet az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelethez

A nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz nyújtott támogatás szakmai beszámoló adatlapja

Települési önkormányzat neve:

 

 A

 B

 C

 1

 Felhasználási cél

 2014. évben lakosságszám arányában kapott központi költségvetési támogatásból felhasznált összeg, E Ft

 A települési önkormányzat 2014. évi teljes kiadása az adott kormányzati funkcióra, E Ft

 2

 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

   

 3

 A fenti összegből dokumentumvásárlás

   

 4

 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

   

 5

 082044 Könyvtári szolgáltatások

   

 6

 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

   

 7

 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

   

 8

 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

   

 9

 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

   

 10

 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

   

......................, 201.................................

............................
cégszerű aláírás

3. melléklet az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelethez

A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatására igénybe vehető támogatás települési önkormányzatonkénti összege

 

 A

 B

 C

 

 Megye

 Település

 Támogatás
eFt

 1.

 Bács-Kiskun

 Baja

 22 307

 2.

 Bács-Kiskun

 Dunavecse

 2 138

 3.

 Bács-Kiskun

 Hajós

 10 700

 4.

 Bács-Kiskun

 Kalocsa

 15 951

 5.

 Bács-Kiskun

 Kiskunfélegyháza

 17 767

 6.

 Bács-Kiskun

 Kiskunhalas

 14 736

 7.

 Bács-Kiskun

 Szalkszentmárton

 5 994

 8.

 Baranya

 Mohács

 11 172

 9.

 Békés

 Biharugra

 1 231

 10.

 Békés

 Gyula

 22 066

 11.

 Borsod-Abaúj-Zemplén

 Mezőkövesd

 17 887

 12.

 Borsod-Abaúj-Zemplén

 Pácin

 7 139

 13.

 Borsod-Abaúj-Zemplén

 Putnok

 9 261

 14.

 Borsod-Abaúj-Zemplén

 Rudabánya

 10 171

 15.

 Borsod-Abaúj-Zemplén

 Sárospatak

 6 789

 16.

 Borsod-Abaúj-Zemplén

 Szerencs

 12 125

 17.

 Borsod-Abaúj-Zemplén

 Telkibánya

 6 073

 18.

 Borsod-Abaúj-Zemplén

 Tokaj

 9 482

 19.

 Csongrád

 Csongrád

 9 168

 20.

 Csongrád

 Makó

 14 113

 21.

 Csongrád

 Szegvár

 3 583

 22.

 Csongrád

 Szentes

 22 420

 23.

 Fejér

 Cece

 1 791

 24.

 Fejér

 Dunaújváros

 33 484

 25.

 Fejér

 Füle

 1 206

 26.

 Fejér

 Kápolnásnyék

 1 782

 27.

 Fejér

 Sukoró

 2 091

 28.

 Győr-Moson-Sopron

 Csorna

 5 967

 29.

 Győr-Moson-Sopron

 Fertőrákos

 6 034

 30.

 Győr-Moson-Sopron

 Kapuvár

 4 180

 31.

 Győr-Moson-Sopron

 Sopron

 50 662

 32.

 Hajdú-Bihar

 Álmosd

 4 576

 33.

 Hajdú-Bihar

 Balmazújváros

 7 583

 34.

 Hajdú-Bihar

 Berettyóújfalu

 21 143

 35.

 Hajdú-Bihar

 Hajdúböszörmény

 19 867

 36.

 Hajdú-Bihar

 Hajdúszoboszló

 12 089

 37.

 Hajdú-Bihar

 Nagykereki

 3 643

 38.

 Hajdú-Bihar

 Püspökladány

 9 424

 39.

 Hajdú-Bihar

 Tiszacsege

 3 071

 40.

 Heves

 Hatvan

 3 708

 41.

 Heves

 Heves

 3 545

 42.

 Heves

 Parád

 1 100

 43.

 Jász-Nagykun-Szolnok

 Jászberény

 17 481

 44.

 Jász-Nagykun-Szolnok

 Karcag

 14 290

 45.

 Jász-Nagykun-Szolnok

 Kunszentmárton

 9 969

 46.

 Jász-Nagykun-Szolnok

 Mezőtúr

 6 640

 47.

 Jász-Nagykun-Szolnok

 Tiszaföldvár

 10 057

 48.

 Jász-Nagykun-Szolnok

 Tiszafüred

 7 870

 49.

 Jász-Nagykun-Szolnok

 Túrkeve

 11 813

 50.

 Komárom-Esztergom

 Ászár

 1 000

 51.

 Komárom-Esztergom

 Komárom

 15 895

 52.

 Nógrád

 Bánk

 1 287

 53.

 Nógrád

 Csesztve

 6 145

 54.

 Nógrád

 Hollókő

 6 391

 55.

 Nógrád

 Horpács

 4 088

 56.

 Nógrád

 Pásztó

 18 070

 57.

 Nógrád

 Szécsény

 24 986

 58.

 Pest

 Aszód

 17 859

 59.

 Pest

 Cegléd

 30 715

 60.

 Pest

 Nagykőrös

 15 581

 61.

 Pest

 Ráckeve

 7 978

 62.

 Pest

 Szob

 4 727

 63.

 Pest

 Vác

 27 215

 64.

 Somogy

 Balatonszárszó

 4 476

 65.

 Somogy

 Lakócsa

 1 189

 66.

 Somogy

 Nikla

 3 583

 67.

 Somogy

 Somogytúr

 2 775

 68.

 Somogy

 Újvárfalva

 1 166

 69.

 Szabolcs-Szatmár-Bereg

 Kisvárda

 10 067

 70.

 Szabolcs-Szatmár-Bereg

 Mátészalka

 15 934

 71.

 Szabolcs-Szatmár-Bereg

 Szabolcs

 3 095

 72.

 Szabolcs-Szatmár-Bereg

 Tiszabercel

 1 224

 73.

 Szabolcs-Szatmár-Bereg

 Tiszacsécse

 2 258

 74.

 Szabolcs-Szatmár-Bereg

 Tiszavasvári

 8 629

 75.

 Szabolcs-Szatmár-Bereg

 Vásárosnamény

 16 031

 76.

 Tolna

 Simontornya

 7 966

 77.

 Vas

 Cák

 1 916

 78.

 Vas

 Körmend

 6 205

 79.

 Vas

 Kőszeg

 25 612

 80.

 Vas

 Sárvár

 23 503

 81.

 Vas

 Szentgotthárd

 4 253

 82.

 Vas

 Vasvár

 7 647

 83.

 Veszprém

 Kővágóörs

 1 500

 84.

 Veszprém

 Pápa

 17 330

 85.

 Zala

 Keszthely

 33 115

 86.

 Zala

 Nagykanizsa

 26 950

4. melléklet az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelethez

Kérelem muzeális intézmény fenntartásának támogatása iránt

A kérelmező megnevezése, címe:

A kérelmező pénzforgalmi jelzőszáma:

A kérelmező KSH kódja vagy törzsszáma:

Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma:

A muzeális intézmény megnevezése, címe, működési engedélyének száma:

A [muzeális intézmény megnevezése] fenntartására 2014-ben az Önkormányzat saját forrásból az alábbi összeg ráfordítását tervezi:

Saját forrás mértéke (E Ft-ban):

......................, 201.................................

...........................
cégszerű aláírás

5. melléklet az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelethez

A megyei könyvtár kistelepülési célú kiegészítő támogatásának szakmai beszámoló adatlapja

 Elszámolható tevékenységek

 Összesen

 1. Személyi jellegű kiadások összesen

 

 2. Személyi juttatások járulékai

 

 3. Dologi kiadások összesen:

 

 a) Dokumentumszolgáltatás

 

 - Dokumentumbeszerzés összesen

 

 - Könyv

 

 - Folyóirat, napilap

 

 - Nem hagyományos dokumentumok

 

 - Könyvtárközi kölcsönzés - egyedi dokumentumokra vonatkozó kérések teljesítése

 

 b) Információszolgáltatás

 

 - Adattárak, adatbázisok szolgáltatás díja

 

 - Honlapfejlesztés, retrospektív feldolgozás, konverzió,

 

 - Oktatásban, képzésben résztvevők információellátásának segítése

 

 - Helyismereti információk biztosítása, digitalizálás

 

 c) Könyvtári fejlesztő szolgáltatás, program

 

 - Digitális írástudás fejlesztés, információs műveltség elsajátításának, használóképzés, tanulási folyamatok támogatása, ODR-MOKKA működéséről tájékoztatás

 

 - Olvasásfejlesztő, ismeretterjesztő, a könyvtár szolgáltatásait népszerűsítő programok, kulturális, közösségi rendezvények, egyéb programok, kiállítások szervezése

 

 d) Könyvtárosképzés, továbbképzés

 

 - Könyvtári személyzet rendszeres képzése, továbbképzése, szakmai napok költségei (tanfolyamok költsége, utazás, csoportos étkezés)

 

 e) Szolgáltatások szakmai anyagköltsége

 

 - Szakmai nyomtatványok, vonalkód, könyvtámasz, címkék, filmulux, olvasójegy stb.

 

 - Kültéri és beltéri táblák, feliratok, képkeretek, betű- és szakjelzet készlet stb.

 

 - Szolgáltatások infokommunikációs költsége

 

 - Nem adatátviteli célú távközlési díjak

 

 - Adatátviteli célú távközlési díjak

 

 - Szoftverüzemeltetés, licenc díj, portálszolgáltatás díja

 

 f) Szolgáltatások szállítási költsége

 

 - Gépkocsi/könyvtárbusz üzemeltetés kiadásai (hajtó- és kenőanyag, biztosítás, szerviz)

 

 - Egyéb szállítási költség, csoportos utazás költsége

 

 - Postaköltség

 

 g) Szolgáltatások egyéb kiadásai

 

 - Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség, közbeszerzés költsége

 

 - Egyéb általános költségek

 

 - Irodaszerek, egyéb nyomtatvány

 

 - Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre - szolgáltatás vásárlása városi könyvtártól

 

 h) Szolgáltatások marketing eszközei

 

 - Szolgáltatást népszerűsítő, tájékoztató kiadványok, programmeghívók, hirdetés, reklámköltségek

 

 - Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei

 

 - Fejlesztő játékok, eszközök

 

 - Kiegészítő célbútorok, berendezési tárgyak

 

 - Számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök

 

 i) Szolgáltatások beruházási, fejlesztési költsége

 

 - Számítástechnikai nagyértékű eszközök, szoftverek

 

 - Szállító jármű vásárlása

 

 - Szoftver- és adatbázisfejlesztés

 

 j) Egyéb költségek